Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2011

karmodlich
*hug*...

July 15 2011

karmodlich
Nie zadaję się z sukami i skurwielami. Trza by zmienić preferencje, bo aktualnie nie mam nikogo.
karmodlich
Życie jest cholernie trudnym systemem, do którego trzeba znać klucz. Życie jest kostką Rubika, w której tylko jedna droga działa, którą zna niewielu. Więc jest grą. Baw się, większość nie znajdzie rozwiązania.
karmodlich
Każde "Wiem" to kłamstwo, ale z drugiej strony mówienie "Wydaje mi się, że mam pewność" jest równie nudne jak "Uważam, że" powtarzane co zdanie. 

July 13 2011

karmodlich
Ludzie, którzy mówią prawdę są naiwni.
Ludzie, którzy kłamią są sukinsynami.
A ja jestem po prostu niczym.
Śmierć mi za masochizm.
karmodlich
Wkurwiają mnie ludzie, którzy mówią "a nie mówiłem", bo ilekroć to mówią, zawsze uważają, że wiedzą o tym, czy żałujemy swoich czynów czy nie. I nie widzą w tym prostego faktu, że nie zawsze żałujemy tego, co skończyło się źle.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl